Privacybeleid

Privacybeleid Praktijk Nicky

Privacyverklaring;
Nicky de Jong van Praktijk Nicky, gevestigd aan Bernhardstraat 14, 1483 CG De Rijp is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

In deze privacyverklaring kom je te weten welke gegevens verzameld worden en waarvoor deze gebruikt worden. Heb je na het lezen van de privacyverklaring nog vragen? Neem dan gerust contact met mij op.

1.Persoonsgegevens die ik verwerk
Als therapeut werk ik met jou samen om jouw doelen te bereiken. Om dat te kunnen doen, is het natuurlijk belangrijk dat ik ook gegevens van je heb. Hieronder leg ik uitgebreid uit welke gegevens ik over het algemeen vastleg en hoe ik ze gebruik. Belangrijkste is te weten dat ik vertrouwelijk en zorgvuldig om ga met jouw gegevens en er alles aan doe om jouw privacy te beschermen.

Praktijk Nicky verwerkt uitsluitend je persoonsgegevens voor het doel waarvoor je ze hebt gegeven en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dossier
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO). Je dossier bevat je naam en adresgegevens, geboortedatum, aantekeningen over je gezondheid, aantekeningen van de consulten en andere vormen van communicatie (mails, aantekeningen telefoongesprekken) tussen jou en mij als therapeut. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor je behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij of gedeeld heb met een andere zorgverlener bijvoorbeeld met de huisarts.

Als je behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Ik doe uiteraard mijn best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik: zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens. Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens. De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden: Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming. Voor het gebruik voor eventuele waarneming, tijdens mijn afwezigheid. Of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (controle van mijn praktijk dat ik voldoe aan alle richtlijnen die wettelijk en vanuit mijn beroepsvereniging gesteld worden aan mijn praktijkvoering). Jouw persoonlijke gegevens zijn dan uiteraard niet zichtbaar. Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet je toestemming vragen.

Factuurbetaling
De factuurbetaling vindt plaatst door een handmatige betaling. Je betaalgegevens worden niet opgeslagen.

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
De website en/of dienst van Praktijk Nicky heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op, dan verwijder ik deze informatie.

2. Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar.
Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de WGBO wordt vereist 15 jaar bewaard. Voor de belastingdienst ben ik verplicht om mijn administratie 7 jaar te bewaren. Dit houdt in dat als je cliënt bij mij bent of bent geweest je factuurgegevens 7 jaar bewaard worden. Als je je inschrijft op mijn nieuwsbrief blijf je op mijn mailinglijst staan totdat je jezelf uitschrijft of mij daartoe verzoekt. Als mijn praktijk ophoudt te bestaan zal ik mijn mailinglijst wissen.

3. Delen van persoonsgegevens met derden
Praktijk Nicky verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven en personen die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht zal worden gecheckt of jouw privacy is gewaarborgd en/of wordt er een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Praktijk Nicky blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

4. Geautomatiseerde besluitvorming
Ik neem geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (ik dus) tussen zit.

5. Privacy & website van Praktijk Nicky
Het belangrijkste doel van mijn website is om jou informatie te geven over de verschillende natuur geneeswijzen, energetische (reiki) behandelingen en workshops en cursussen en om te vertellen hoe ik je zou kunnen helpen. Om mijn website goed te laten functioneren, zitten er een aantal functionaliteiten op en in, die betrekking hebben op de wet AVG. Ik stip ze hieronder kort aan en vertel hoe je hiermee om zou kunnen gaan om je gegevens nog verder te beschermen.

SSL-certificaat
De website van Praktijk Nicky is beveiligd met een SSL-certificaat (herkenbaar aan het slotje in je browserbalk). Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die Praktijk Nicky verwerk.

Cookies of vergelijkbare technieken
De website Praktijk Nicky gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies (via Google Analytics). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Bij Google Analytics wordt de informatie zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Ik kan je daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics vind je hier. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen. Dingen die je altijd kunt doen: Schakel ‘cookies van derden’ automatisch uit in je browser.  De moderne browsers (Chrome en Firefox) bieden hiervoor veel opties. Geef in je browserinstellingen aan dat je niet ‘getrackt’ wilt worden. Je kunt de geplaatste cookies altijd weer verwijderen uit je browser en eventueel kun je ze ook blokkeren per domein. Via de website Your Online Choices kun je meer uitleg vinden hoe je cookies kunt uitschakelen.

Social Media
Ik wil het jou graag zo makkelijk mogelijk maken om de content van mijn website te delen via Social Media. Dit kan onder andere door middel van Social Media (share) buttons. Ik heb van verschillende Social Media Platforms buttons geplaatst. Elke sociaal medium heeft natuurlijk zijn eigen privacyverklaring. Op de site Praktijk Nicky zijn links opgenomen naar andere websites. Ik ben uiteraard niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijs ik je naar de betreffende websites.

6. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, mits ook passend binnen de wettelijke verplichtingen die ik als zorgverlener en ondernemer heb ten aanzien van het bewaren van gegevens (zie punt 2).  Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door mijn bedrijf en je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@praktijknicky.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je dan een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Praktijk Nicky zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Praktijk Nicky wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

7. Beveiliging persoonsgegevens
Praktijk Nicky neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende (technische en organisatorische) maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Nicky de Jong.

8. Wijzigingen
Ik behoud te allen tijde het recht mijn privacy beleid te wijzigen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

Tot slot
Wat fijn dat je de moeite hebt genomen om deze verklaring helemaal tot het einde door te nemen. Privacy verklaringen zijn natuurlijk belangrijk om geregeld te hebben, maar er is meer in de wereld. Mijn doel is mensen helpen en laten ervaren wat energetische therapie met je kan doen en hoe krachtig en mooi dit kan zijn. Hiermee help ik je in de juiste richting van het pad wat je mag bewandelen. Dat is waarom ik deze website heb en doe wat ik doe.

Privacy verklaring voor het laatst bijgewerkt op: 25 mei 2018